Vad vi erbjuder

Teknisk konsultation inom omgivningspåverkan från samhällsbyggnad, med betoning på markarbeten och sprängningsarbeten.

Med omgivningspåverkan avses främst vibrationspåverkan, stomljudspåverkan och bullerpåverkan. Med markarbeten avses pålning, spontning, schaktning samt packning.

Sprängningsarbeten ovan mark avser rörgravssprängning, planbergsprängning, pallsprängning. Sprängningsarbeten under mark avser undermarksanläggningar, exempelvis sprängning för bergrum och tunnlar.

Exempel på tjänster

Kompetensförstärkning till kunders befintliga organisation eller projektstöd.

Utredningsarbete och analysarbete som till exempel riskanalyser, att optimera vibrationsrestriktioner, vibrationsutredningar, vibrationsanalys, skadeutredningar, mättekniska kontrollprogram, vibrationsisolering.

Sprängteknisk rådgivning som rör laddningsberäkningar och vibrationsprognoser ovan och under jord.

Granskningsarbeten och rimlighetsbedömningar av bygghandlingar som berör omgivningspåverkan.

Mättekniska utredningar med betoning på vibrationer, luftstötvågor, buller och stomljud. Fokus på markarbeten och sprängningsarbeten.

Vad är nyttan?

Vi erbjuder kundanpassade och projektanpassade tjänster, med genomtänkta leveranser till rätt kvalitet.
Vi arbetar för att kunden ska känna sig trygg, samt har projektets och omgivningens bästa för ögonen.

Foto: Mikael Ullén

Vilka vänder vi oss till?

Tilia Consult med utbildningsverksamheten Tilia Academy erbjuder tjänster till branschen som helhet.
Läs mer om olika kundgrupper.

Har du frågor eller funderingar?

Kompetensutveckling

Vi erbjuder unika kurser inom omgivningspåverkan från mark- och sprängningsarbeten.

Se våra kurser.