Vad Tilia Consult erbjuder

Teknisk konsultation inom omgivningspåverkan från samhällsbyggnad, med betoning på markarbeten och sprängningsarbeten.

Med omgivningspåverkan avses främst vibrationspåverkan, stomljudspåverkan och bullerpåverkan. Med markarbeten avses pålning, spontning, schaktning samt packning.

Sprängningsarbeten ovan mark avser rörgravssprängning, planbergsprängning, pallsprängning. Sprängningsarbeten under mark avser undermarksanläggningar, exempelvis sprängning för bergrum och tunnlar.

Exempel på tjänster

Kompetensförstärkning till kunders befintliga organisation eller projektstöd.

Utredningsarbete och analysarbete som till exempel riskanalyser, att optimera vibrationsrestriktioner, vibrationsutredningar, vibrationsanalys, skadeutredningar, mättekniska kontrollprogram, vibrationsisolering.

Sprängteknisk rådgivning som rör laddningsberäkningar och vibrationsprognoser ovan och under jord.

Granskningsarbeten och rimlighetsbedömningar av bygghandlingar som berör omgivningspåverkan.

Mättekniska utredningar med betoning på vibrationer, luftstötvågor, buller och stomljud. Fokus på markarbeten och sprängningsarbeten.

Vad är nyttan?

Tilia Consult erbjuder kundanpassade och projektanpassade tjänster, med genomtänkta leveranser till rätt kvalitet.
Tilia Consult arbetar för att kunden ska känna sig trygg, samt har projektets och omgivningens bästa för ögonen.

Foto: Mikael Ullén

Till vilka vänder sig Tilia Consult?

Tilia Consult erbjuder tjänster till branschen som helhet.
Läs mer om olika kundgrupper.

Har du frågor eller funderingar?

Kompetensutveckling

Tilia Consult erbjuder unika kurser inom omgivningspåverkan från mark- och sprängningsarbeten. Kurserna kan utföras i grupp men även enskild kompetensutveckling är möjlig. Läs mer