Carl Lind, Tilia Consult, projektexempel, Anneberg-Skanstull tunneln, Tunnelprofil

Anneberg-Skanstull tunneln

Svenska kraftnäts projekt Anneberg-Skanstull tunneln är en 1,4 mil lång TBM-borrad tunnel mellan Anneberg i Danderyd och Hammarby Sjöstad. Projektet syftar till att förstärka Stockholmregionens elförsörjning. Förutom omfattande tunnelborrning utförs markarbeten, sprängningsarbeten och raiseborrningsarbeten för sex schakt utmed tunnelns sträckning. Tunnelborrningsarbetena kommer att påbörjas omkring 2019/2020 och tunneldrivningen pågår 3,5-4 år.

Carl Lind har arbetat i projektet sedan 2012. Utredningar har handlat om  omgivningspåverkan från sprängnings- och tunnelborrningsarbeten, främst stomljudsutredningar och sprängtekniska riskanalyser samt att delta i samrådsmöten.

Carl arbetade parallellt i projekteringsorganisationen samt tillståndsarbetet för miljöprövningen och föredrog i Mark- och miljödomstolen om stomljud och vibrationer.

Mer om tunneln på svk.se


 

Projekt, Tilia Consult, Carl Lind, Citybanan, Foto M Ullèn

Foto: Mikael Ullén

Citybanan

Trafikverkets projekt Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel under Stockholm. Förstudier, projektering och byggnation pågick i 17 år och invigning var sommaren 2017.

Carl Lind arbetade i projektet under ca 10 år i projekteringsskedet samt byggskedet med omgivningskontroll samt utredningsarbete för mark- och sprängningsarbetena.

Projektet var extremt omfattande. Som mest sprängdes det vid 20 tunnelfronter nära befintliga undermarksanläggningar, bostadshus, hushåll, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och forskningsmiljöer. Det monterades cirka 1900 mätpunkter i byggnader och anläggningar för särskilt vibrations- och bullerövervakning.
Syneförrättning eller besiktning utfördes av 800 fastigheter och 1000-tals olika rapporter upprättades.


 

Norra Länken

Trafikverkets projekt Norra länken var ett mycket omfattande vägprojekt som påbörjades på 1990-talet och efter en del förseningar slutfördes under 2015. Projektet omfattade totalt 5 km ny väg varav 4 km i tunnel.

Carl Lind arbetade under 8 år i projektet med vibrationsmätning, vibrationsisolering och utredningsarbete till exempel skadeutredningar och kontrollprogram.

Norra länken och Citybanan har många likheter avseende påverkan på omgivningen under byggskedet. Vid till exempel Albano utfördes sprängningsarbeten nära känslig utrustning och verksamhet i universitetscentret Albanova samt tunnelbanans röda linje.

Projekt TiliaConsult, Carl Lind, Norra Länken, foto M Ullèn

Foto: Mikael Ullén